top of page

Karen

တၢ်လီၢ်တတီၤအံၤ မ့ၢ်၀ဲ ပှၤတ၀ၢကရၢၢ် န့ၣ်လီၤႋ ပှၤတ၀ၢကရၢၢ် န့ၣ်မၤသကိးတၢ် ဒီး ခီနီၤလိာ်သကိး တၢ်လီၢ်တဖၣ် ဖဲလီၢ်ဘူးခိၣ်ဃၢၤစဲပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သး လၢကသူၣ်တၢ်သူးတၢ်သၣ်ဒီးတၢ်ဒိးတၢ်လၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ လၢကရၢၢ်အံၤအပူၤ နခိၣ်ဃၢၤတံၤသကိးတဖၣ် ဟံးမူဒါကွၢ်ထွဲစၢၤလိာ်သးတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲအံၤ ဒီး ခီနီၤလိာ်သးတၢ်လၢသူၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ


နခိၣ်ဃၢၤတံၤသကိးတဖၣ် ဟ့ၣ်လီၤသးမၤတၢ် လၢကသူၣ်တၢ်ဒိးတၢ်လၣ်တဖၣ်အံၤ လၢအဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီးပှၤတ၀ၢတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ၀ံသးစူၤဟံးဘၣ်ထဲတၢ်လၢနလိၣ်ဘၣ်အီၤ ဘၣ်ဆၣ်ပာ်တ့ၢ်တၢ်လၢပှၤဂၤအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ


တၢ်အံၤမ့ၢ်ကမျၢၢ်တၢ်လီၢ်တတီၤလၢ တူၢ်လိာ်ပှၤကိးဂၤဒဲး ပၣ်ဃုာ်ဒီးနၤ န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးမၤစၢၤဘၣ်နခိၣ်ဃၢၤတံၤသကိးတဖၣ် သူၣ်ဒီးခီနီၤလိာ်တၢ်သူးတၢ်သၣ်ဒီးတၢ်ဒိးတၢ်လၣ်န့ၣ် ဆဲးကျၢ Grassroots Gardens WNY ဒီးပဆဲးကျၢဘၣ်နၤဆူပှၤတဖၣ်လၢကွၢ်ထွဲတၢ်လီၢ်အံၤသ့န့ၣ်လီၤႋ


ကိးလီတဲစိ- 716-783-9653


ပှာ်ယဲၤသန့- GrassrootsGardens.org


နမ့ၢ်တၢ်တမံၤလၢ ပှၤတ၀ၢကရၢၢ် အံၤဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ


bottom of page